Kế hoạch phân phòng kiểm tra Anh văn - Tin học đầu vào hệ CĐ chính quy khoá 20

Chi tiết kế hoạch xem: TẠI ĐÂY