Bộ môn


Bô môn Lý luận Chính trị
Văn phòng: 
 Lầu 1, Cơ sở 81 Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5 , TP. HCM
Trưởng Bộ môn: TS. Dương Thị Ngọc Dung


Bô môn Khoa học Cơ bản:

Văn phòng: Lầu 1, Cơ sở 81 Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5 , TP. HCM
Trưởng Bộ môn: Trương Minh Hòa